Happy Birthday, Sam

Happy Birthday, Sam by Pat Hutchins