the very busy spider

the very busy spider by eric carle