better to have gone

Better to Have Gone by Akash Kapur